2017 YILI DEFTER TUTMA - SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

ASMMMO 2017 sınıf değiştirme defter tutma hadlerini açıkladı

2017 YILI DEFTER TUTMA - SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

ASMMMO 2017 sınıf değiştirme defter tutma hadlerini açıkladı

2017 YILI DEFTER TUTMA - SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ
27 Aralık 2016 - 13:39

ASMMM Odası Tüccarların 2016 yılındaki gelir ve gider durumlarına göre 2017 yılında defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerini açıkladı.

İşte o açıklama:

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere VUK’nun 176 ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 - 178 inci maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini,  179–180-181 nci maddeleri ise sınıf değiştirme konularını düzenlemiştir.

Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları her yıl Kanunun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü doğrultusunda belirlenerek yayınlanan tebliğ ile ilan edilmektedir.

Maliye Bakanlığı; 11.11.2016 tarih 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranını % 3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit etmiştir.

Tüccarların; bulundukları sınıfları, hesap dönemi sonundaki iş hacimlerini ve  VUK Tebliği ile belirlenecek bilanço usulüne göre defter tutma hadlerini  dikkate alarak 2017 faaliyet döneminde kullanacakları defterleri  tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesinde “I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre, II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre, defter tutarlar.” hükmü yer almaktadır. I inci sınıfa dahil tüccarlara ilişkin  177 nci maddenin (1-3) fıkralarında yer alan hadlerin belirlendiği VUK genel tebliği ise henüz yayınlanmamıştır.

2017 faaliyet döneminde kullanılacak defterlerin tasdik işlemlerinin Aralık ayı sonuna kadar yaptırılması  zorunluluğu nedeniyle sürenin azalması dikkate alınarak,  tutulacak defterlerin belirlenmesinde ihtiyaç duyulacak  VUK. Md. 177 – Bilanço esasına göre defter tutma hadleri,  VUK’nun Mük. 414 üncü maddesi doğrultusunda;

1- Yıllık

 

 

Alış tutarı

:

170.000.- TL

Satış tutarı

:

230.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

  90.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık

 satış hasılatının toplamı

:

170.000.- TL

olarak hesaplanmıştır.

Bakanlar Kurulu, VUK’nun 414 üncü maddesine göre tespit edilen maktu had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

Cezalı işlemlerle karşılaşılmaması bakımından 2017 faaliyet döneminde kullanılacak defterlerin tasdik ettirilmesinde; aşağıda yer alan  tüccar sınıfları, defter tutma hadleri, sınıf değiştirmeye ilişkin açıklamalar ve özelge örneklerinin dikkate alınmasında yarar bulunmaktadır.

Üyelerimize kolaylık sağlaması amacıyla gerçek kişi tacirlerle ilgili 2017 yılı faaliyet dönemi için sınıf belirleme ve defter tutma esasının tespitine ilişkin hazırlanan hesaplama tablosu ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

YORUMLAR

  • 0 Yorum