Adalet Bakanlığı çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli 4 bin 424 personel alacak

Adalet Bakanlığı çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli 4 bin 424 personel alacak

Adalet Bakanlığı çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli 4 bin 424 personel alacak

Adalet Bakanlığı çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli 4 bin 424 personel alacak

Adalet Bakanlığı çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli 4 bin 424 personel alacak
28 Haziran 2019 - 12:31

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (657 sk.4/B) ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, TEKNİSYEN, AŞÇI, ŞOFÖR

PERSONEL İSTİHDAMI SINAV İLANI

1) Adli ve İdari yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.071 sözleşmeli zabıt katibi (EK 1/A), 1.169 sözleşmeli mübaşir (EK-l/B), 96 sözleşmeli şoför (EK-l/C), 58 sözleşmeli teknisyen (EK-l/D) ve 30 sözleşmeli aşçı (EK-l/E) olmak üzere toplam 4.424 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartlan taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarlan nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

C- Sözleşmeli şoför pozisyonlarında istihdam atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

I) - Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

E- Aşçı pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

3) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

e) K.PSS-2018 sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Zabıt katibi unvanı için; bilgisayar veya daktilografı dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

e) Şoför unvanı için; sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),

f) Aşçı unvanları için; halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği aşçılık kurslarından mezun olunduğuna dair diploma veya bu branşa ilişkin sertifika veya diplomaların aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

g) Teknisyen unvanları için; başvuru yapılan bölüm ile ilgili alandan mezuniyetini gösterir belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

h) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

ı) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

4) Başvuru yeri vc şekli:

Başvuruların sınavın yapılacağı EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması lıaliıııle; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

Başvurun un sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek sınav kayıt formu ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilerek tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlarından sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyclcrindcn birinde istihdam edilebileceklerdir.

5) Başvuru tarihi:

Başvurular 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayıp, 16 Temmuz 2019 Sah günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt katipliği unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak istihdam edilecek her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt katibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

A- Zabıt katibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıvla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

B- Mübaşir ve Şoför unvanı için;

Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

C-Teknisyen ve aşçı unvanı için;

Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

11) Sözlü sınav konulan:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

e) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt katipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

2) Diğer pozisyonlara istihdam edilecekler için istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

3) Şoför pozisyonlarına istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

12) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunlan en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. Nihai başan listesi sınavı yapar, adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartlan taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. Yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işlemi yapılacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri iptal edilecektir.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

15) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir.

16) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren EK-1/A,B,C,D,E listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-l/A : Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-l/B : Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-l/C : Sözleşmeli şoför pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-1/1) : Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-l/E : Sözleşmeli aşçı pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-2 : Başvuru Formu

Sınavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu I

Adliye Adı

Zabıt Katibi (4/B) Sınav İzni

Adana

Adana

Adana

55

KaraisalI

1

Karata;

2

Ceyhan

Yumurtalık

1

Kozan

Kozan

3

Adana BAM

Adana Bam

Adana Bam

4

Adıyaman

Adıyaman

Adıyaman

8

Besni

1

Gerger

1

Kahta

3

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

9

Sinanpaşa

1

Sandıklı

2

iscehisar

1

Şuhut

1

Bolvadin

Bolvadin

5

Emirdağ

4

Dinar

Dinar

2

Dazkırı

2

Ağrı

Ağrı

Ağrı

2

Eleşkirt

2

Taşlıçay

2

Doğubayazıt

Doğubayazıt

14

Diyadin

3

Patnos

Patnos

9

Bulanık

2

Tutak

1

Aksaray

Aksaray

Aksaray

14

Eskil

1

Şereflikoçhisar

1

Amasya

Amasya

Amasya

S

Merzifon

2

Suluova

1

Taşova

2

Ankara

Ankara

Ankara

180

Akyurt

1

Bala

1

Gölbaşı(Ankara)

3

Haymana

3

PolatlI

1

Ankara Bim

Kastamonu İdare

1

Ankara Batı

Ankara Batı

Ankara Batı

5

Ankara BAM

Ankara Bam

Ankara Bam

8

Antalya

Alanya

Alanya

24

Gazipaşa

3

Antalya

Antalya

101

Korkuteli

2

Elmalı

Kumluca

1

Finike

2

Manavgat

Manavgat

6

Serik

4

Akseki

2

Gündoğmuş

2

Antalya BAM

Antalya Bam

Antalya Bam

7

Ardahan

Ardahan

Ardahan

4

Göle

1

Hanak

3

Posof

1

Artvin

Artvin

Artvin

3

Arhavi

1

Borçka

3

Hopa

S

Şavşat

2

Yusufeli

2

Aydın

Aydın

Aydın

13

Nazili

Nazilli

7

Bozdoğan

1

Söke

Didim

2

Bakırköy

Bakırköy

Bakırköy

100

Sınavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Adı

Zabıt Katibi (4/B) Sınav İzni j

Balıkesir

Balıkesir

Balıkesir

10

Bigadiç

2

İvrindi

3

Savaştepe

2

Sındırgı

2

Bandırma

Gönen

3

Marmara

2

Burhaniye

Ayvalık

2

Bartın

Bartın

Bartın

7

Amasra

2

Ulus

3

Batman

Batman

Batman

5

Kozluk

3

Sason

S

Bayburt

Bayburt

Bayburt

6

Bilecik

Bilecik

Bilecik

6

Bozüyük

3

Gölpazarı

3

Osmaneli

1

Söğüt

2

Bingöl

Bingöl

Bingöl

5

Genç

2

Karlıova

1

Solhan

3

Kiğı

2

Bitlis

Bitlis

Bitlis

6

Adilcevaz

3

Ahlat

5

GUroymak

1

Hizan

1

Mutki

1

Tatvan

1

Bolu

Bolu

Bolu

10

Mengen

2

Burdur

Burdur

Burdur

5

Bucak

4

Gölhisar

1

Yeşilova

2

Bursa

Bursa

Bursa

94

Gemlik

3

İnegöl

İnegöl

5

Yenişehir

2

Bursa BAM

Bursa BAM

Bursa Bam

9

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale 7

Biga

1

Ezine

1

Yenice(Çanakkale)

1

Çankırı

Çankırı

Çankırı

7

Şabanözü

1

İlgaz

2

Çorum

Çorum

Çorum

7

İskilip

2

Bayat

1

Sungurlu

Sungurlu

4

Denizli

Denizli

Denizli

36

Acıpayam

1

Çal

1

Çardak

2

Çivril

1

Kale

2

Tavas

2

Diyarbakır

Diyarbakır

Diyarbakır

75

Bismil

5

Ergani

2

Çermik

1

Çınar

3

Çüngüş

2

Dicle

2

Hani

2

Hazro

2

Kulp

2

Lice

3

Eğil

3

Sınavı Yapacak Komisyon

1 Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Adı

Zabıt Katibi (4/8) Sınav izni

Düzce

Düzce

Düzce | 8

Edirne

Edirne

Edirne

S

Keşan

1

İpsala

1

Enez

2

Elazığ

Elazığ

Elazığ

20

Karakoçan

2

Kovancılar

2

Keban

2

Maden

2

Çemişgezek

3

Palu

1

Erzincan

Erzincan

Çayırlı

1

Kemah

1

Kemaliye

2

Refahiye

2

Tercan

2

Erzurum

Erzurum

Erzurum

6

Karayazı

2

Horasan

2

Çat

3

Tortum

2

ispir

1

Erzurum Bim

Erzurum Bim

3

Erzurum idare

1

Van İdare

2

Hınıs

Hınıs

4

Tekman

3

Oltu

Oltu

3

Erzurum BAM

Erzurum Bam

Erzurum Bam

15

Eskişehir

Eskişehir

Eskişehir

25

Çifteler

2

Beylikova

2

Mihalıççık

2

Gaziantep

Gaziantep

Gaziantep

45

Gaziantep BİM

Gaziantep İdare

2

İslahiye

Nurdağı

6

İslahiye

10

Nizip

Nizip

8

Gaziantep BAM

Gaziantep Bam

Gaziantep Bam

5

Giresun

Giresun

Giresun

3

Bulancak

2

Espiye

3

Görele

4

Dereli

1

Şebinkarahisar

Şebinkarahisar

3

Alucra

4

Suşehri

2

Koyulhisar

2

Gümüşhane

Gümüşhane

Kelkit

4

Şiran

2

Hakkari

Hakkari

Çukurca

2

Yüksekova

Yüksekova

9

Hatay

Hatay

Hatay

12

Samandağ

2

Yayladağı

3

İskenderun

İskenderun

9

Erzin

3

Kırıkhan

Kırıkhan

17

Reyhanlı

4

Hassa

2

İğdır

İğdır

İğdır

7

Tuzluca

1

İsparta

İsparta

İsparta

3

Eğirdir

2

Senirkent

2

Sütçüler

2

Yalvaç

Yalvaç

3

İstanbul

İstanbul

İstanbul

80

İstanbul Bim

Tekirdağ idare

3

Silivri

Silivri

10

Çatalca

2

Marmaraereğlisi

2

Sınavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Adı

Zabıt KŞtlbl (4/B) Sınav izni

İstanbul Anadolu

İstanbul Anadolu

İstanbul Anadolu

190

Beykoz

4

Şile

1

İstanbul BAM

İstanbul Bam

İstanbul 8am

60

İzmir

Bergama

Kınık

2

İzmir

İzmir

100

Çeşme

1

Karaburun

1

Kemalpaşa

7

Menderes

3

Torbalı

5

Karşıyaka

Karşıyaka

6

Aliağa

1

Menemen

3

Foça

2

ödemiş

ÖDEMİŞ

13

Tire

2

Kiraz

2

İzmir BAM

İzmir Bam

İzmir Ban

S

Kahramanmaraş

Elbistan

Elbistan

13

Afşin

2

Göksün

1

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

9

Andırın

1

Pazarcık

2

Karabük

Karabük

Karabük

3

Safranbolu

3

Eskipazar

1

Yenice(Karabuk)

1

Karaman

Ermenek

Ermenek

3

Karaman

Karaman

12

Kars

Kars

Kars

10

Arpaçay

2

Digor

3

Kağızmar

2

Selim

2

Kastamonu

İnebolu

Cide

2

Küre

2

Kastamonu

Araç

2

Azdavay

3

Tosya

4

Kayseri

Kayseri

Kayseri

55

Develi

2

Bünyan

2

Tomarza

1

Pınarbaşı

1

YahyalI

3

Kırıkkale

Kırıkkale

Kırıkkale

8

Keskin

2

Delice

2

Sulakyurt

1

Kırklarell

Kırklareli

5

Kırklareli

Babaeski

3

Pınarhisa'

1

Demirköy

2

Kırşehir

Kırşehir

Kırşehir

2

Kaman

1

Mucur

1

Kilis

Kilis

Kilis

10

Kocaeli

Gebze

Gebze

39

Kocaeli

Kocaeli

19

Körfez

1

Kandıra

8

Sınavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Adı

Zabıt KAtlbl (4/B) Sınav izni

Konya

Akşehir

Akşehir

2

Ilgın

2

Yunak

1

Doğanhisa-

2

Ereğli(Konya)

Ereği l(Konya)

11

Karapınar

4

Konya

Konya

55

Cihanbeyli

1

Hadim

1

Sarayönü

1

Konya Bim

Konya Birr

2

İsparta İdare

1

Seydişehir

Seydişehir

3

Beyşehir

7

Konya BAM

Konya BAM

Konya BAM

8

Kütahya

Kütahya

Kütahya

7

Gediz

3

Malatya

Malatya

Malatya

4

Arapglr

3

Doğanşehi'

1

Akçadağ

3

Pütürge

2

Manisa

Akhisar

Akhisar

8

Soma

5

Kırkağaç

5

Gördes

3

Alaşehir

Alaşehir

4

Sarıgöl

2

Manisa

Manisa

20

Salihli

Salihli

5

Kula

1

Demirci

2

Turgutlu

Turgutlu

8

Mardin

Mardin

Mardin

10

Kızıltepe

5

Nusaybin

3

Derik

2

Ömerli

2

Mazıdağı

2

Savur

2

Midyat

Midyat

6

Dargeçit

3

İdil

3

Gercüş

3

Mersin

Mersin

Mersin

40

Silifke

Silifke

4

Aydıncık

1

Gülnar

1

Mut

2

Tarsus

Tarsus

10

Muğla

Bodrum

Bodrum

8

Muğla

Muğla

3

Muş

Muş

Muş

8

Varto

3

Nevşehir

Nevşehir

Nevşehir

6

Avanos

1

Dcrinkuyu

2

Gülşehir

2

Hacıbektaş

3

Kozaklı

2

Ürgüp

3

Niğde

Niğde

Niğde

3

Çamardı

2

Çiftlik

2

Ulukışla

3

Ordu

Ordu

Gürgcntepe

2

Perşembe

1

Ünye

Kumru

2

Korgan

2

Akkuş

2

Aybastı

1

Sınavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Adı

Zabıt Katibi (4/B) Sınav izni

Osmaniye

Osmaniye

Osmaniye 15

Kadirli

8

Düziçl

2

Bahçe

2

Rize

Rize

Rize

8

Pazar

2

Çayeli

z

Sakarya

Sakarya

Sakarya

15

Akyazı

6

Ferizli

3

Geyve

2

Karasu

5

Kaynarca

1

Sakarya BAM

Sakarya BAM

Sakarya BAM

4

Samsun

Bafra

Bafra

2

Çarşamba

Terme

3

Samsun

Samsun

4

Samsun Bim

Samsun Bin

2

Tokat İdare

1

Rize İdare

z

Vezirköprü

Ladik

1

Samsun BAM

Samsun Bam

Samsun Bam

s

Siirt

Siirt

Siirt

13

Kurtalan

5

Baykan

4

Şirvan

2

Pervari

4

Eruh

3

Sinop

Boyabat

Durağan

2

Sinop

Ayancık

2

Türkell

2

Sivas

Sivas

Sivas

6

Divriği

2

İmranlı

1

Kangal

3

Şarkışla

1

Şanlıurfa

Siverek

Siverek

20

Hilvan

4

Şanlıurfa

Şanlıurfa

50

Akçakale

6

Birecik

6

Bozova

3

Halfeti

3

Harran

3

Viranşehir

Viranşehir

13

Şırnak

Cizre

Cizre

4

Sllopi

11

Şırnak

Şırnak

10

Uludere

3

Beytüşşebap

2

Tekirdağ

Çorlu

Çorlu

17

Çerkezköy

İS

Saray(Çoıtu|

4

Tekirdağ

Tekirdağ

10

Hayrabolu

5

Muratlı

3

Tokat

Tokat

Tokat

2

Niksar

2

Reşadiye

2

Almus

3

Artova

3

Zile

Zile

2

Turhal

3

Trabzon

Trabzon

Trabzon

İS

Araklı

2

Çaykara

3

Maçka

1

Sürmene

2

Sınavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Adı

Zabıt Katibi (4/8) Sınav bnl

Tunceli

Tunceli

Tunceli

2

Hozat

1

Mazgirt

2

Nazimiye

2

Ovacık(Tunceli)

2

Pülümür

1

Pertek

2

Uşak

Uşak

Uşak

25

Banaz

2

Eşme

4

Simav

1

Sivaslı

1

Van

Erciş

Erciş

9

Çaldıran

2

Van

Van

50

Bahçesarav

4

Çatak

3

Gürpınar

2

Özalp

1

Saray(Vam

2

Yalova

Yalova

Yalova

9

Yozgat

Boğazlıya n

Boğazlıyar

3

Sankaya

2

Çayıralan

1

Yozgat

Yozgat

3

Akdağmadcnl

3

Çekerek

1

Zonguldak

Zonguldak

Zonguldak

15

Ereğli(Zonguldak)

10

Devrek

1

Çaycuma

3

Alaplı

1

Gökçebey

3

Genel Toplam

3.071

Sınavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Ad.

Mübaşir (4/8) Sınav İzni

Adana

Adana

Adana

33

KaraisalI

1

Ceyhan

Yumurtalık

1

Kozan

Kozan

3

Aladağ

1

Feke

1

Tufanbeyli

1

Adana BAM

Adana Bam

Adana Ban

3

Adıyaman

Adıyaman

Gerger

1

Kahta

2

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

3

Sinanpaşe

1

İscehlsar

1

Şuhut

1

Bolvadin

Emirdağ

1

Dinar

Dazkırı

1

Ağrı

Ağrı

Tajlıçay

1

Doğubayazıt

Doğubayant

3

Patnos

Patnos

1

Bulanık

1

Tutak

1

Aksaray

Aksaray

Aksaray

5

Ortaköy(Aks«ray)

1

Şereflikoçhisar

2

Amasya

Amasya

Amasya

1

Merzifon

3

Ankara

Ankara

Ankara

37

Gölbaşı(Ankara)

1

Ankara BİM

Zonguldak icare

2

Ankara Batı

Ankara Batı

Beypazarı

1

Ankara BAM

Ankara Bam

Ankara Ban

6

Antalya

Alanya

Alanya

12

Antalya

Antalya

28

Elmalı

Elmalı

2

Manavgat

Manavga:

5

Serik

2

Akseki

1

Gündoğmuş

1

Ardahan

Ardahan

Ardahan

3

Göle

1

Hanak

1

Artvin

Artvin

Artvin

1

Şavşat

2

Aydın

Aydın

Aydın

3

Söke

Söke

2

Kuşadası

3

Bakırköy

Bakırköy

Bakırköy

52

Büyükçekm'ce

3

Küçükçe kırıece

12

Balıkesir

Balıkesir

Balıkesir

2

İvrindi

1

Sındırgı

1

Bandırma

Bandırma

1

Gönen

1

Marmara

1

Burhaniye

Edremit

1

Ayvalık

1

Batman

Batman

Batman

6

Kozluk

1

Sason

1

Bayburt

Bayburt

Bayburt

3

Bilecik

Bilecik

Bozüyük

2

Bingöl

Bingöl

Karlıova

1

Solhan

1

Kiğı

1

Bitlis

Bitlis

Hizan

1

Mutki

1

Tatvan

1

Bolu

Bolu

Bolu

4

Gerede

1

Göynük

1

Mudurnu

1

Stnavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Adı

Mübaşir (4/B) Sınav İzni 1

Burdur

Burdur

Gölhisar

1

Yeşilova

1

8 ursa

Bursa

Bursa

33

Orhangazi

1

Gemlik

1

Karacabey

2

İnegöl

İnegöl

7

Bursa BAM

Bursa BAM

Bursa Bam

4

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

4

Biga

2

Gökçeada

2

Yenice(Çanakkale)

1

Çankırı

Çankırı

Şabanözu

1

Kurşunlu

1

Çorum

Çorum

İskilip

1

Bayat

1

Denizli

Denizli

Denizli

14

Çivril

1

Kale

2

Diyarbakır

Diyarbakır

Diyarbakr

26

Çermik

1

Hani

1

Hazro

1

Düzce

Düzce

Düzce

2

Akçakoca

1

Edirne

Edirne

Edirne

5

Keşan

1

Uzunköprü

2

Enez

1

Elazığ

Elazığ

Elazığ

7

Keban

1

Maden

1

Çemişgezek

1

Erzincan

Erzincan

Erzincan

2

Kemah

1

Tercan

1

Erzurum

Erzurum

Erzurum

1

Karayazı

1

Horasan

1

Çat

2

Aşkale

1

Tortum

1

ispir

1

Erzurum Bim

Erzurum Bim

2

Hınıs

Tekman

1

Erzurum BAM

Erzurum Bam

Erzurum Bam

4

Eskişehir

Eskişehir

Eskişehir

7

Beylikova

1

Mihalıççık

1

Gaziantep

Gaziantep

Gaziantep

25

Araban

1

Gaziantep Bim

Mardin İdare

1

İslahiye

Nurdağı

1

İslahiye

4

Nizip

Nizip

4

Gaziantep BAM

Gaziantep Bam

Gaziantep Bam

4

Giresun

Giresun

Giresun

2

Görele

2

Dereli

1

Şebinkarahisar

Şebinkarahisar

1

Alucra

1

Suşehri

1

Koyulhisar

1

Hakkari

Hakkari

Hakkari

2

Çukurca

1

Yüksekova

Yüksekova

3

Şemdinli

1

Hatay

Hatay

Hatay

10

Samandağ

2

İskenderun

İskenderun

10

Erzin

2

Kırıkhan

Kırıkhan

2

Reyhanlı

2

Sınavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Ad

Mübaşir (4/8) Smav izni

İğdır

İğdır

İğdır

5

Aralık

1

Tuzluca

1

İsparta

İsparta

Eğirdir

1

Keçiborlu

1

Sütçüler

1

Yalvaç

Yalvaç

3

İstanbul

İstanbul

İstanbul

38

Gaziosmanpaşa

10

İstanbul Bim

İstanbul B m

3

Tekirdağ İdare

1

Silivri

Silivri

6

Çatalca

1

İstanbul Anadolu

İstanbul Anadolu

İstanbul Anadolu

45

Beykoz

2

İstanbul BAM

İstanbul Bam

İstanbul Bam

8

İzmir

Bergama

Bergama

4

Dikili

1

Kınık

1

İzmir

İzmir

26

Çeşme

1

Karaburun

1

Kcmalpa;a

4

Menderes

1

Seferihisar

1

Torbalı

1

Urla

1

Karşıyaka

Karşıyaka

2

Aliağa

1

Menemen

2

Foça

1

ödemiş

ÖDEMİŞ

3

Tire

2

Bayındır

2

Kiraz

1

İzmir 8AP1I

İzmir Bam

İzmir Bam

7

Kahramanmaraş

Elbistan

Elbistan

2

Afşin

2

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

3

Türkoğlu

1

Pazarcık

1

Karabük

Karabük

Eskipazar

1

Karaman

Karaman

Karaman

5

Kars

Kars

Kars

3

Arpaçay

1

Kağızman

1

Sarıkamış

1

Kastamonu

İnebolu

İnebolu

3

Kastamonu

Araç

1

Taşköprü

1

Kayseri

Kayseri

Kayseri

18

İncesu

1

Bünyan

2

Yeşilhisar

1

Tomarza

1

Sarıoğlan

1

Sarız

1

Yahyalı

2

Kırklareli

Kırklareli

Kırklareli

3

Lüleburgaz

3

Babaeski

1

Kırşehir

Kırşehir

Kaman

2

Mucur

2

Kilis

Kilis

Kilis

6

Kocaeli

Gebze

Gebze

18

Kocaeli

Kocaeli

18

Karamürsel

3

Sınavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Adı

Mübaşir (4/B) Sınav izni

Konya

Akşehir

Akşehir

3

Yunak

1

Ereğli(Konya)

Ereğli(Konya)

6

Konya

Konya

25

Cihanbeyli

2

Çumra

1

Hadim

1

Sarayönü

1

Konya Bim

Antalya idare

1

Kütahya

Kütahya

Kütahya

2

Tavşanlı

Tavşanlı

2

Emet

1

Malatya

Malatya

Malatya

4

Manisa

Akhisar

Akhisar

1

Soma

2

Gördes

1

Alaşehir

Alaşehir

4

Manisa

Manisa

10

Salihli

Salihli

5

Demirci

1

Turgutlu

Turgutlu

2

Mardin

Mardin

Kızıltepe

2

Nusaybin

1

Derik

1

Ömerli

1

Midyat

Midyat

3

Mersin

Mersin

Mersin

18

Erdemli

2

Silifke

Anamur

1

Aydıncık

1

Gülnar

1

Tarsus

Tarsus

2

Pozantı

1

Muğla

Bodrum

Bodrum

3

Fethiye

Fethiye

6

Ortaca

1

Muğla

Muğla

4

MUŞ

MUŞ

Muş

2

Varto

1

Nevşehir

Nevşehir

Nevşehir

3

Avanos

1

Gülşehir

1

Ürgüp

1

Niğde

Niğde

Bor

1

Çamardı

1

Çiftlik

1

Ulukışla

2

Ordu

Ordu

Mesudiye

1

Gürgentepe

1

Gölköy

1

Ünye

Fatsa

3

Kumru

2

Osmaniye

Osmaniye

Osmaniye

12

Kadirli

8

Rize

Rize

Rize

4

Pazar

2

Çayell

1

Kalkandere

1

Sakarya

Sakarya

Sakarya

10

Akyazı

1

Geyve

1

Hendek

2

Karasu

4

Kaynarca

1

Kocaali

1

Samsun

Bafra

Bafra

2

Çarşamba

Çarşamba

1

Samsun Bim

Samsun Bim

1

Vezirköprü

Vezirköprü

2

Ladik

1

Samsun BAM

Samsun Bam

Samsun Bam

4

Sınav, Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adlrye Adı

Mübaşir (4/B) Smuv İzni

Siirt

Siirt

Baykan

1

Pervari

1

Eruh

1

Sinop

Boyabat

Durağan

1

Sinop

Sinop

2

Ayancık

1

Gene

1

Türkell

1

Sivas

Sivas

Sivas

8

Divriği

1

Gemerek

1

İmranlı

1

Kangal

1

Yıldızeli

1

Şanlıurfa

Siverek

Siverek

6

Hilvan

1

Şanlıurfa

Şanlıurfa

ıs

Birecik

1

Bozova

1

Halfeti

1

Harran

1

Suruç

1

Viranşehir

Vlranşehiı

5

Ceylanpınar

1

Şırnak

Cizre

Cizre

3

Silopi

2

Tekirdağ

Çorlu

Çorlu

3

Çerkezköy

2

Saray(Çorlu)

1

Tekirdağ

Tekirdağ

5

Tokat

Tokat

Tokat

5

Erbaa

3

Niksar

3

Almus

1

Zile

Zile

2

Trabzon

Trabzon

Trabzon

11

Akçaabat

2

Araklı

1

Tunceli

Tunceli

Hozat

1

Mazglrt

1

Ovacık(Tunceli)

1

Pülümür

1

Uşak

Uşak

Uşak

5

Simav

2

Van

Erciş

Çaldıran

2

Van

Van

10

Bahçesaray

1

Başkale

2

Çatak

1

Gürpınar

1

Yalova

Yalova

Yalova

2

Yozgat

Boğazlıyan

Çayıralan

1

Yozgat

Şefaatli

1

Zonguldak

Zonguldak

Gökçebey

1

Genel Toplam

1.169

1 Smavı Yapacak Komisyon

Ataması Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Adı

Şoför (4/B) Sınav İzni

Adana BAM

Adana Bam

Adana Bam

1

Adıyaman

Adıyaman

Kahta

1

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

1

Amasya

Amasya

Merzifon

1

Ankara

Ankara

Ankara

10

Ankara BAM

Ankara Bam

Ankara Bam

1

Antalya

Alanya

Alanya

1

Antalya

Antalya

3

Antalya BAM

Antalya Bam

Antalya Bam

1

Bakırköy

Bakırköy

Bakırköy

3

Bartın

Bartın

Amasra

1

Bayburt

Bayburt

Bayburt

2

Bolu

Bolu

Gerede

1

Burdur

Burdur

Burdur

1

Bursa

Bursa

Bursa

2

8ursa BAM

Bursa BAM

Bursa Bam

1

Oenhll

Denizli

Denizli

2

Diyarbakır

Diyarbakır

Diyarbakı*

3

Erzurum

Erzurum Bim

Erzurum Bim

1

Gaziantep

Gaziantep

Gaziantep

2

İslahiye

İslahiye

2

Gaziantep BAM

Gaziantep Bam

Gaziantep 83m

2

Gümüşhane

Gümüşhane

Gümüşhane

1

Hakkari

Hakkari

1

Hakkari

Yüksekova

Yüksekova

1

İsparta

İsparta

İsparta

2

İstanbul

İstanbul

İstanbul

S

İstanbul Anadolu

İstanbul Anadolu

İstanbul Anadolu

4

İstanbul BAM

İstanbul Bam

İstanbul Bam

1

İzmir

İzmir

İzmir

4

Karabük

Karabük

Karabük

2

Kastamonu

Kastamonu

Kastamonu

1

Kayseri

Kayseri

Kayseri

3

Kilis

Kilis

Kilis

2

Konya

Konya

Konya

2

Kütahya

Kütahya

Kütahya

1

Tavşanlı

Tavşanlı

1

Mardin

Mardin

Mardin

2

Mersin

Mersin

Mersin

1

Nevşehir

Nevşehir

Nevşehir

1

Ordu

Ordu

Ordu

2

Rize

Rize

Rize

1

Sinop

Boyabat

Boyabat

1

Sinop

Sinop

1

Şanlıurfa

Viranşehir

Viranşehi-

2

Şırnak

Cizre

1

Cizre

Silopi

1

Trabzon

Trabzon

Trabzon

3

Tunceli

Tunceli

Tunceli

1

Van

Van

Van

3

Yozgat

Boğazlıyan

Boğazlıyan

1

Zonguldak

Zonguldak

Ereğli(ZonguHak)

1

Genel Toplam

96

Sınavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adalet Komisyonu

Adliye Adı

Toplam Teknisyen (4/B) Sınav izni

Bilgisayar Teknisyeni (4/B) Sınav İzni

Elektronik Teknisyeni (4/B) Sınav İzni

Elektrik Teknisyeni (4/B) Sınav İzni

Sıhhi Tesisat Teknisyeni (4/B) Sınav İzni

Makine Teknisyeni (4/B) Sınav izni

Klima Teknisyeni (iklimlendirme ve Soğutma) (4/B) Sınav İzni

inşaat Teknisyeni (4/B) Sınav izni

Adana BAM

Adana Bam

Adana Bam

3

1

-

1

-

1

Ankara BAM

Ankara Bam

Ankara Bam

3

1

1

-

1

Antalya BAM

Antalya Bam

Antalya Bam

4

1

1

1

1

Bursa BAM

Bursa Bam

Bursa BAM

3

1

1

1

Diyarbakır

Diyarbakır

Diyarbakır

8

2

1

1

1

1

1

1

Erzurum BAM

Erzurum Bam

Erzurum Bam

1

1

Gaziantep BAM

Gaziantep Bam

Gaziantep Bam

3

-

1

1

-

1

İstanbul BAM

İstanbul Bam

İstanbul Bam

2

1

1

İzmir BAM

İzmir Bam

İzmir Bam

5

1

1

2

1

Kayseri

Kayseri

Kayseri

8

2

1

1

1

1

1

1

Konya BAM

Konya BAM

Konya BAM

2

1

1

Sakarya BAM

Sakarya BAM

Sakarya BAM

1

-

1

Trabzon

Trabzon

Trabzon

8

2

1

1

1

1

1

1

Van

Van

Van

7

2

1

1

1

1

1

Genel Toplam

58

13

10

4

5

6

11

9

1 Sınavı Yapacak Komisyon

Atama Yapılacak Adaict Komisyonu

AdüyeAdı

Aş$ı (4/B) Sınav imi

Adana

Adana

Adana

1

Ceyhan

Ceyhan

1

Adana BAM

Adana Bam

Adana Ban

1

Ankara BAM

Ankara 8am

Ankara Bam

1

Antalya

Alanya

Alanya

1

Bartın

Bartın

Bartın

1

Bingöl

Bingöl

Bingöl

1

Bolu

Bolu

Bolu

1

Bursa

Bursa

Bursa

1

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

1

Çorum

Çorum

Çorum

1

Düzce

Düzce

Düzce

1

Elazığ

Elazığ

Elazığ

1

Gümüşhane

Gümüşhane

Gümüşhane

1

Kahramanmaraş

Elbistan

Elbistan

1

Kastamonu

Kastamonu

Kastamonu

1

Kayseri

Kayseri

Kayseri

1

Kırıkkale

Kırıkkale

Kırıkkale

1

Kırklareli

Kırklareli

Kırklareli

1

Kocaeli

Gebze

Gebze

1

Konya

Konya

Konya

1

Malatya

Malatya

Malatya

1

Nevşehir

Nevşehir

Nevşehir

1

Şanlıurfa

Siverek

Siverek

1

Tekirdağ

Tekirdağ

Tekirdağ

1

Trabzon

Trabzon

Trabzon

2

Uşak

Uşak

Uşak

1

Van

Van

Van

2

Genel Toplam

30


YORUMLAR

  • 0 Yorum