Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışına 600 din görevlisini kısa süreli gönderecek. Başvurular bugün itibariyle başladı. 10 Ocak 2020'de sona erecek

Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek
23 Aralık 2019 - 12:08 - Güncelleme: 23 Aralık 2019 - 12:28

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışı görevlisinin en kısa süreli gönderecek. Başvurular bugün itibariyle başladı. 10 Ocak 2020'de sona erecek.

DUYURU

(Yurtdışı Kısa Süreli Din Görevlisi Sınavı)

Başkanlığımızca, yurtdışı cami derneklerinde 1 aydan 2 yıla kadar süre ile görevlendirilmek üzere sınavla 600 (altı yüz) din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge, yer, zaman ve süre ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir.

Ü L K E L E R

UNVANI

KONTENJAN

 

 

SAYISI

Avrupa Ülkeleri ve

ABD, Avustralya, Kanada

a) Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar

Din

Görevlisi

25

b) Aşere-i Takrip ve Tayyibe Mezunu olanlar

Din

Görevlisi

25

c) Hafızlık Belgesine Sahip Olanlar

Din

Görevlisi

75

d) Tashih-i Huruf Mezunu Olanlar

Din

 

 

Görevlisi

75

e) En az iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanlar ve

İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı

dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış olanlar

Din

Görevlisi

150

f) En az iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup ilgili

ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar

Din

Görevlisi

100

g) En az iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup ilgili

ülkede sürekli oturuma sahip olanlar

Din

Görevlisi

50

Avrasya Ülkeleri (Türk Cumhuriyetleri, Rusya Federasyonu ve Balkanlar)

Müslüman Ülke ve Topluluklar

(a), (b), (c), (d) ve (e) maddelerindeki şartları taşıyanlar

Din

Görevlisi

50

En az iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanlar ve

İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı

dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış olup,

 

 

Hatimle Teravih Kıldıranlar *

Din

Görevlisi

50

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak.

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinin 5. fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak

c) Son 5 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

 

d) Askerlik hizmetini yapmış veya muaf tutulmuş olmak.

e) En az iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu veya İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış olmak.

f) Müracaat tarihinin son günü itibariyle ; Dört Yıllık Dini Yüksek Öğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları (İMYO) ile A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları ve İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış olanlar için fiili olarak 5 yıl görev yapmış olmak. (657 sayılı DMK'nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur'an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dahil olup, askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariçtir.)

g) Başvurunun son günü itibariyle başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.

h) 2017, 2018 ya da 2019 yılında yapılan Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) sınava girmiş olmak.

i) Avrupa Ülkeleri ABD, Avustralya, Kanada için asgari başvuru şartlarını taşıyanlardan ilgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar kategorisinden başvuruda bulunanlar için; sınava son başvuru tarihi itibariyle 10 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) 45 (kırk beş) puan almış olmak veya aşağıda belirtilen tablodaki Uluslararası geçerliliği olan dil belgelerinden A1-A2 düzeyinde sertifikaya birine sahip olmak. (Kurs Katılım Belgeleri kabul edilmeyecektir.)

Ülke Adı

Dil Belgeleri

Almanca

TestDaf, Deutsches Sprachdiplom (DSD) Stufe II, TELC Deutsch, Goethe Institut, ÖSD vb.

İngilizce

CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE vb.

Fransızca

DELF&DALF vb.

j) Başvuru yapanlar arasından en yüksek Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) puanından başlanılarak kategorilerine göre iki katı aday, kategorilerde yeterli müracaat olmadığında ilan edilen toplam kontenjan sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır. Müracaat eksiği kadar kontenjan diğer kategorilere oranlarına göre paylaştırılacaktır.

k) Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan diğer başvuru sahipleri de sınava katılacaktır.

l) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, eğitim görevlisi, öğretmen, murakıp ve şef kadrolarında görev yapanlar kısa süreli din görevlisi sınavına müracaat edemezler.

m) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar için yurtdışında (1+1 olmak üzere) 2 yıla kadar görevlendirilmeleri halinde yurtdışıına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek.

n) Sınava son başvuru tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak.

o) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,

p) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

q) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak.

r) Bu sınav sonuçları aynı mahiyette açılacak müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.

s) 2018 ve 2019 yıllarında yapılan yurtdışı uzun süreli din görevlisi ve yurtdışı kısa süreli din görevlisi sınavlarına girmemiş olmak.

t) Halen yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bu sınava başvuruda bulunamazlar.

2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 23.12.2019 - 10.01.2020 tarihleri arasında

mesai saati sonuna kadar yapacaklardır,

a) - Merkez Teşkilatında görev yapanlar bağlı bulundukları Birimlerine,

- İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

- Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır.

b) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

c) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

d) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

e) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

f) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız web sayfası "DUYURULAR" bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a. Mesleki Yeterlilik Sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

b. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı aşağıdaki konuları kapsar;

- Kur'an-ı Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurüf, ezber olarak Yasin,

Mülk, Fetih, Hucurat, Rahman sureleri ve Amme cüzü,

- Tefsir: Kur'an-ı Kerim Meali, Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları, Kur'an Yolu Tefsiri,

- Hadis: Riyazu's-Salihin,

- Fıkıh: İslam İlmihali, İslam Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler,

- İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı,

- Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi,

- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumsal yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları,

- Hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının dini ve sosyo-kültürel yapısı, milli tarih, coğrafya ve genel kültür konuları,

5. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

a. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'nda başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

b. Başarı sıralaması Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) puanı ile Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınav puanının aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanılarak yapılır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılır.

6. SINAV SONUÇLARI

Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

7. DİĞER HUSUSLAR

a. Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge t alep edebilecektir.

b. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların sınavı kazanıp yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair dilekçeyi sınava başvuru esnasında kendi müftülüklerine teslim edeceklerdir.

c. Adaylar müracaat esnasında sabıka kaydı, Yurtdışında sürekli oturum ve yabancı dil belgelerini sisteme yükleyeceklerdir.

d. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışıında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.

e. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

f. Aday tek kategoriden müracaat yapabilecektir.

g. Hatimle teravih kıldıranlar kategorisinden başvuru yapacakların hatimle teravih namazı kıldırdığına dair onayı müftülüğünce yapılacaktır.

memurlar.net


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum