DKK Muvazzaf Astsubay Alım İlanı

DKK Muvazzaf Astsubay Alım İlanı
14 Mayıs 2018 - 18:07

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

ÇEŞİTLİ SINIFLARDA

MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI ALIMI

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ..

Son Başvuru Tarihi : 31 Mayıs 2018 (23:59)

Sınav Yeri : MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda

açıklanmıştır.

2. Alım süresince her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme aşağıdaki internet

adresinden yapılacaktır.

https://personeltemin.msb.gov.tr

3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama,

yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli

görüldüğü takdirde değiştirilebilir. İlgili değişiklik yukarıda yer alan internet

adreslerinde yayımlanır.

4. İnternet sitelerinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup,

adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

1. MUVAZZAF ASTSUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf astsubaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Deniz Kuvvetleri K..lığınca ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf astsubay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

b. Muvazzaf astsubay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan erkek adaylardan istihdam edilen astsubaylardır.

c. Muvazzaf astsubay adaylarından, tüm seçim aşamaları geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler "Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Astsubay Çavuş" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler Deniz Kuvvetleri Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

ç. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler :

(1) Özlük Hakları:

(a) Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf astsubaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanlar için de uygulanır.

(b) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların kıt'a, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(c) Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun muvazzaf astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(ç) İzin İşlemleri:

(I) Temin edilen muvazzaf astsubay adayları "Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(II) Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(d) Konuttan Faydalanma:

Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319 -2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde emsali muvazzaf astsubaylar gibi istifade ederler.

(2) Mali Hakları:

(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile

İlişkileri:

(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.

2. BAŞVURU

a. Muvazzaf Asts ubaylığa Kimler Başvurabilir?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1'de gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre ( Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer Fakülte/Yüksekokul bölümleri mezunları da ilgili sınıf için başvurabileceklerdir.) mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından " KPSSP93 Ön Lisans / KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)" asgari 60 olanlar (Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır.),

(2) En az iki yıl ve daha fazla süreli TABLO-1'de yer alan yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO- 1'de yer alan en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir.

b . Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askeri okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış

olmak,

(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç

almak,

(VI) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

(VII) Herhangi bir kadın veya erkekle nikahsız yaşamamak,

(VIII) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(IX) Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

(X) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

(XI) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) TABLO-1'de yer alan en az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte bölümlerinden mezun olmuş olmak,

(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,

(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) Yaş ile İlgili Şartlar:

01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular) olmak, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular) olmak.

(4) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar , 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel

-7-

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde" belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından

EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1/2 No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye yönlendirilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre Muharip Sınıflar için 1 No'lu değerlendirme sütununa göre Yardımcı Sınıflar için 2 No'lu değerlendirme sütununa göre Muvazzaf Astsubay Olur raporu istenecektir.

(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

(c) Son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde sağlık kurulu raporunun MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekir. Bu süre içinde sağlık kurulu raporu ulaşmayan adaylara işlem yapılmaz.

(ç) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" kabul edilmeyecektir.

(d) Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.

(5) Özel Şartlar:

(a) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından " KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)" asgari 60 olanlar,

(b) Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde" belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2'dedir.)

(c) TABLO-3'te belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

(ç) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,

(d) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş sözleşme yapmamış olmak veya yemin etmemiş olmak,

(e) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4'te bulunan "Muvazzaf Astsubay Olur" nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5'te bulunan "Muvazzaf Astsubay Olur" nitelik belgesini almış olmak,

(f) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6'da bulunan "Uygun Onaylı" nitelik belgesi almak,

(g) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar başvurularını 31 Mayıs 2018 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Başvuru sırasında adayların TABLO-1'de yer alan kaynak okulları listesine göre uygun branş tercihi yapmaları gerekmektedir. Hak kaybı yaşanmaması maksadıyla adaylarımızın mezun oldukları okullara göre uygun branş tercihi yapmaları önem arz

etmektedir.

(3) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır

(4) Çevrimiçi ( online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(5) Başvurusu kabul edilen adaylara MEBS.Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (MEBS.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığında (Mamak/ANKARA)) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(6) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilerek adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

d. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar için)

(1) Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında

"yedek subay olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve

nitelik belgesinin TABLO-4 ve TABLO-5) ilgili bölümüne yazılacaktır.

(2) TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu

görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (fiziki yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında "astsubay olmaya layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 85'in altında olanlara", başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Kayıt Kabul,

(2) Fiziki Değerlendirme,

(3) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(4) Kişilik Değerlendirme Testi,

(5) Mülakat,

(6) Sağlık Muayenesi,

(7) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması.

b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

(1) Seçim aşamalarına çağrı yapılacak adayların azami yüzde 20'si KPSSP3 lisans puanına, yüzde 80'i KPSSP93 ön lisans puanına göre çağrılacaktır.

(2) Başvuru yapan adaylar kaynak okullardan uygun olan sınıflardan istediklerini tercih sırası belirterek tercih yapabileceklerdir.

(3) Sınavlara çağrılacak adaylar; başvuruda bulunan adayların kuvvet kontenjanları, ihtiyaç duyulan aday sayısı ve belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Puanına" göre ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaktır.

(4) Seçim aşamasına (Kayıt Kabul, Fiziki Değerlendirme, FYT, Kişilik Değerlendirme Testi, Mülakat) çağrılacak aday sayısı, kontenjanın en fazla 20 katına kadar olacaktır. Seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde (ANKARA) hazır bulunacaklardır. Seçim aşaması sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. Birinci gün Kayıt Kabul, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları yapılacaktır. Yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecektir. Başvurusu kabul edilenlerin; kayıt-kabul, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi (FYT) ve mülakat faaliyetlerinin icra edileceği tarihler ile isim listeleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

NOT: Çağrıldığı halde herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA) yapılacaktır.

ç. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim faaliyetleri (kayıt -kabul, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, FYT ve mülakat) duyurulacak tarihler arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA) icra edilecektir. İdarece gerekli görüldüğü takdirde, planlanan tarihlerde (faaliyet takviminde) veya sınav merkezinde değişiklik yapılabilecektir. Olası değişiklikler ile ilgili duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

(2) Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(a) Kayıt Kabul Faaliyeti:

Başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşaması için getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları mevzuat esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(b) Fiziki Değerlendirme:

Adayların TABLO-2'de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı/spor kıyafetli yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından ikinci seçim aşamalarına katılamayacaklardır. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilecek ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilecektir. Aday aynı gün içerisinde sınav merkezinden ayrılmadan itirazını yapacaktır. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlara itiraz edilemeyecektir.

(c) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):

(I) Adaylar mekik, şınav ve 1500m koşu branşlarında değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-3'tedir.

(II) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği TABLO-7'dedir). Ayrıca FYT'ye katılacak adaylardan, "FYT' de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" (Örneği TABLO-8'dedir) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecektir.

(IIl) Adaylar her branştan en az bir puan almak zorundadır. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

(IV) İlk gün yapılacak olan FYT testlerinden başarılı olan adaylar mülakata girmeye hak kazanacaklardır.

(V) Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir.

(Vl) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı vs.) getirmeleri gerekmektedir. FYT'ye katılanlar kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. FYT'nin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(ç) Kişilik Değerlendirme Testi:

Tüm adaylara Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakatta kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(d) Mülakat:

(I) Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar mülakat komisyonlarına sevk

edilir.

(II) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(III) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe'yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

(IV) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve yüz tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat komisyonu kararları kesindir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

(e) Sağlık M uayenesi:

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, başvuruda bulundukları statüye ilişkin sağlık kurulu raporunu almak amacıyla, yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.

(f) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması:

(I) Hastaneye se vk edilen adaylar, seçim aşamaları bölgesini ter k etmeden yanında getirdikleri iki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden görevli personele teslim edeceklerdir.

(II) Daha önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(III) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.

(IV) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

(V) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

d. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Nüfus cüzdanı fotokopisi ,

Aday kendisine ait nüfus cüzdanının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Nüfus cüzdanın aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(2) Askeri kimlik fotokopisi,

Halen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askeri kimlik kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Askeri kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(3) Ön Lisans/Lisans Diploması,

Aday; mezun olduğu en az iki yıl süreli yüksekokul/fakülteye ait diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslını beraberinde getirecektir. Bu belgenin bir adet fotokopisini veya mezun olunan yüksekokul/fakültenin yetkili makamlarınca onaylı örneğini beraberinde ayrıca getirecektir.

(4) Denklik belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(5) Not Durum Belgesi (Transkript),

Bitirdiği en az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülteye ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin aslı ve fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).

(6) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),

(a) Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(b) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.)].

(7) Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde "e-devletten" alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(8) Şehit/gazi eş ve çocuğuna ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi,

Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adaylar; anne/baba veya eşi TSK'ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(9) Adli sicil kaydı,

Adli sicil kaydı bulunanlar, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir.

(10) Fotoğraf,

Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında 4 adet (cepheden çekilmiş arkası beyaz fon) fotoğraf (Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır) getirilecektir. (Dosyaya takılmayacak yanında bulunacaktır.)

(11) Nitelik Belgesi (TABLO-4, 5, 6),

(a) Halen silahaltında olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yaparken en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzda belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(12) KPSSP93/KPSSP3 Puanı Belgesi,

Kamu Personeli Seçme Sınavından "KPSSP 93 Ön Lisans/ KPSSP3 Lisans Puanı" asgari 60 olan sınav belgesi getirilecektir.

(13) İki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-7'tedir. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır. Aday dosyasına kanulmayacaktır.)

(14) Fiziki Yeterlilik Testine girebilmek üzere adayın spor yapabileceğine dair örneği TABLO-7'de bulunan Tek Hekim Raporu ve örneği TABLO-8'de bulunan Muvaffakatname belgesi.

(15) Adaylar ayrıca yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

NOT 1: Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını yanlarında getirmeleri ancak teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

NOT 2: Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın "aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf" yazılacaktır.

NOT 3: İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Değerlendirme:

(a) Adaylar; KPSS, Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat puanlarına göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

( b) Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocuğu başvuru kılavuzunda belirtilen merkezi sınav/yazılı sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocuğu kontenjanı dahilinde diğer seçim aşamalarında değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir.

(2) Sınıflandırma:

Seçim aşamasında başarılı olan adayların sınıflandırması aşağıdaki şekilde

yapılacaktır:

(a) Başvuru aşamasında mezun olduğu lisans/önlisans programına göre öncelikli (sıralama şeklinde) olarak "Sınıf" (Motor, Seyir vb.) tercihi yapacaktır.

(b) Başvuru aşamasında yapılan öncelikli "Sınıf" tercihlerine göre ve tercih ettiği sınıflara ait kontenjanlar dikkate alınarak oluşturulacak asil/yedek listedeki sırasına göre sınıflandırılacaktır.

f. Sınav Sonuçlarının İlanı Nasıl Olacaktır?

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların listesi, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

g. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Tüm bilgilendirmeler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

(2) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları internet ile yapılacaktır. Ayrıca beyan edilen cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

ğ. Adayların Bilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış adaylar tercihleri ve kontenjanlar doğrultusunda yerleştirildikleri eğitimlere planlanacaklardır. Seçim sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

4. UYARILAR

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.

b. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.

c. Adayların yazışma adresleri (E-posta dahil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Temin sürecindeki sınav yeri, sınav tarihi, seçim aşaması sonuçları gibi bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.

ç. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

d. Bu kılavuzda belirtilen nitelikleri taşımayan başvuru tespit edildiğinde, online başvuru formunu doldurularak kayıt numarası alınsa dahi, başvuru geçersiz kabul edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ!

5. TABLOLAR:

TABLO-1 DZ.K.K.LIĞI MUVAZZAF ASTSUBAY SINIF/BRANŞLARINA KAYNAK TEŞKİL EDEN LİSANS BÖLÜMLERİ

S.No

Cinsiyet

Erkek

Alım Türü

Muvazzaf

Lisans Bölümleri (1)

Muharip Sınıflar

Yardımcı

Sınıf

Seyir

Motorcu

Yara Savuma

Uçak Bakım

İdari

Mekanik

Sistemler

Aviyonik

Sistemler

1.

Bilgisayar

X

X

2.

Bilgisayar Bilimleri

X

X

3.

Bilgisayar Mühendisliği

X

X

4.

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

X

X

5.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

X

6.

Elektronik Mühendisliği

X

7.

Elektronik Öğretmenliği

X

8.

Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

X

9.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

X

10.

Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

X

11.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

X

X

12.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

X

X

13.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

X

X

14.

Halkla İlişkiler

X

15.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

X

16.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

X

17.

Havacılık ve Uzay Bilimleri

X

X

18.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

X

X

19.

Havacılık Mühendisliği

X

X

20.

İşletme Bilgi Yönetimi

X

21.

Makine Mühendisliği

X

X

X

X

22.

Makine Öğretmenliği

X

X

23.

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

X

X

24.

Mekatronik Mühendisliği

X

X

25.

Mekatronik Öğretmenliği

X

X

26.

Meteoroloji Mühendisliği

X

27.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

X

28.

Motor Öğretmenliği

X

29.

Otomotiv Mühendisliği

X

30.

Otomotiv Öğretmenliği

X

31.

Otomotiv Müh. Ve Teknolojileri

X

32.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

X

33.

Sağlık Yönetimi

X

34.

Uçak/Havacılık Elektrik Elektroniği

X

X

35.

Uçak Elektrik-Elektronik

X

X

36.

Uçak Gövde-Motor (Yüksek Okul)

X

X

37.

Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksek Okul)

X

X

38.

Uçak ve Uzay Mühendisliği

X

X

39.

Uzay Mühendisliği

X

X

40.

Uzay Bilimleri ve Teknolojisi

X

X

41.

Yazılım Mühendisliği

X

X

42.

Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte / Yüksek Okul

X

NOT-1: Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer lisans bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir. (Bu adaylar başvuru sırasında denkliği olan Lisans bölümünü seçecekler ve kayıt kabul sırasında denklik belgelerini yanında getireceklerdir.)

TABLO-1 DEVAMI DZ.K.K.LIĞI MUVAZZAF ASTSUBAY SINIF/BRANŞLARINA KAYNAK TEŞKİL EDEN ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

S.No

Cinsiyet

ERKEK

Alım Türü

Muvazzaf

Ön lisans Bölümleri (1)

uharip Sını

flar

Yardımcı Sınıflar

Seyir

Motorcu

Yara Savuma

Uçak

Bakım

İdari

Mekanik

Sistemler

Aviyonik

Sistemler

1.

Acil Durum ve Afet Yönetimi

X

2.

Basın ve Yayıncılık

X

3.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri

X

4.

Bilgi Teknolojileri

X

5.

Bilgisayar

X

6.

Büro Yönetimi

X

7.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

X

8.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

X

9.

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

X

10.

Elektrik

X

11.

Elektronik

X

12.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

X

13.

Elektronik Kontrol ve Otomasyon

X

14.

Elektronik Teknolojisi

X

15.

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

X

16.

Elektromekanik Taşıyıcılar

X

17.

Gemi Elektroniği

X

18.

Gemi Makineleri

X

19.

Gemi Makineleri İşletme

X

X

20.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksek Okul)

X

21.

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

X

22.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

X

23.

Makine

X

24.

Makine Resim ve Konstruksiyon

X

25.

Mekatronik

X

X

26.

Motor

X

X

27.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi

X

28.

Otomotiv

X

29.

Otomotiv Tamir ve Bakım

X

30.

Otomotiv Teknolojisi

X

X

X

31.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

X

32.

Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksek Okul)

X

X

33.

Uçak Gövde-Motor (Yüksek Okul)

X

X

34.

Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksek Okul)

X

X

35.

Uçak Teknolojisi

X

X

NOT-1: Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer ön lisans bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir. (Bu adaylar başvuru sırasında denkliği olan ön lisans bölümünü seçecekler ve kayıt kabul sırasında denklik belgelerini yanında getireceklerdir.)

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI

Boy (cm)

Ağırlık Alt Sınırı (kg)

Ağırlık Üst Sınırı (kg)

164

51

72

165

52

72

166

52

72

167

53

73

168

54

73

169

54

74

170

55

75

171

56

76

172

56

77

173

57

78

174

58

79

175

58

80

176

59

81

177

60

81

178

60

82

179

61

83

180

62

84

181

62

85

182

63

86

183

64

87

184

64

88

185

65

89

186

66

90

187

66

91

188

67

92

189

68

93

190

69

94

191

70

95

192

70

96

193

71

97

194

72

98

195

72

99

196

73

100

197

74

101

198

75

102

199

75

103

200

76

104

201

77

105

202

78

106

203

78

107

204

79

108

205

80

109

206

81

110

207

81

111

208

82

112

209

83

114

210

84

115

NOT: Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm.dir.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU


Mekik (2 dk.)

Şınav (2 dk.)

1500 m Koşu (*)

Tekrar

Puan

Tekrar

Puan

Derece

Puan

60

100

55

100

5:40-5:49

100

59

97

54

98

5:50-5:59

90

58

95

53

96

6:00-6:09

80

57

92

52

94

6:10-6:19

70

56

90

51

92

6:20-6:29

60

55

87

50

90

6:30-6:39

50

54

85

49

88

6:40-6:49

45

53

82

48

86

6:50-6:59

40

52

80

47

84

7:00-7:09

35

51

77

46

82

7:10-7:19

30

50

75

45

80

7:20-7:29

25

49

72

44

78

7:30-7:39

20

48

70

43

76

7:40-7:49

18

47

67

42

74

7:50-7:59

15

46

65

41

72

8:00-8:09

12

45

62

40

70

8:10-8:19

10

44

60

39

68

8:20-8:29

8

43

57

38

66

8:30-8:39

4

42

55

37

64

8:40-8:49

1

41

52

36

62

8:50 ve yukarısı

0

40

50

35

60

39

47

34

58

38

45

33

56

37

42

32

54

36

40

31

52

35

37

30

50

34

35

29

48

33

32

28

46

32

30

27

44

31

27

26

42

30

25

25

40

29

22

24

38

28

20

23

36

27

17

22

34

26

15

21

32

25

12

20

30

24

10

19

28

23

7

18

26

22

5

17

24

21

2

16

20

16-20

1

15

18

0-15

0

14

16

13

14

12

12

11

10

10

7

9

4

6-8

1

0-5

0

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum