E-Defter,E-Fatura,E-SMM Zorunluluğu olan Mükellefler

E-Defter & E-Fatura & E-Arşiv Fatura & E-Smm & E-İrsaliye &E-Müstahsil Makbuzu’na geçme zorunluluğu olanlar için geçiş tarihleri resmi gazetede yayımlandı.

E-Defter,E-Fatura,E-SMM Zorunluluğu olan Mükellefler

E-Defter & E-Fatura & E-Arşiv Fatura & E-Smm & E-İrsaliye &E-Müstahsil Makbuzu’na geçme zorunluluğu olanlar için geçiş tarihleri resmi gazetede yayımlandı.

E-Defter,E-Fatura,E-SMM Zorunluluğu olan Mükellefler
19 Ekim 2019 - 15:40 - Güncelleme: 19 Ekim 2019 - 15:54

E-Defter Uygulamasına Geçiş Süreci

Aşağıda sayılan mükelleflerin e-Defter uygulamasına dâhil olmaları zorunludur.
1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler.

2- Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler.3- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Defter uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.

4- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya dâhil olabilirler.

5. e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. e-Defter uygulamasına isteğe bağlı olarak dâhil olanlar, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.

6. e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

7. e-Defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

8. e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

9. Bu Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,

e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.

 Zorunluluk getirildiği halde e-Defter uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

E-Fatura Uygulamasına Geçiş Süreci

1.2018 veya 2019 yılında brüt satış hasılatı 5 Milyon TL üzeri olan mükellefler,01.07.2020 tarihinden itibaren,

2. 2020  veya takip eden hesap dönemlerinde sağlayanlar ise ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren e-faturaya geçmek zorundadır.

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Süreci

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren;

1.Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek 30.000 TL’yi aşan faturalar,

2.Vergi mükellefi olanlara düzenlenecek 5.000 TL’yi aşan faturalar e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

3.E-fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler , e fatura mükellefi olmayanlara 01.01.2020 tarihinden itibaren e-arşiv fatura düzenlemek zorundadır.

E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süreci

1.E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya takip eden hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 milyon üzeri olan mükellefler,

2.E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve Sebze ve Meyve ticaretiyle iştigal edenler,

3.E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve ÖTV kanunu III sayılı listedeki malların imali,ithali ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlanmasını  gerçekleştiren mükellefler,

4.E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve ÖTV kanunu I sayılı listedeki malların imali,ithali ,teslimi vb faaliyetleri nedeniyle EPDK ‘dan lisans alan mükellefler,

5.E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 4636 sayılı Şeker Kanununun 2.maddesinin e bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker,yarı beyaz şeker…) imalini gerçekleştiren mükellefler,

6.e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşya (GTİP 73 ) imali , ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler ,

7.E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi ‘ne kayıtlı kullanıcılar,

e-irsaliye kullanımına geçmek zorundadırlar.

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Süreci

Serbest meslek erbaplarından;

1.01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların 01.06.2020 tarihine,

2.01.02.2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3.ayın sonuna kadar e-smm ye geçiş yapması zorunludur.

E-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Süreci

1.E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve müstahsil makbuzu düzenleyen mükellefler, 01.07.2020 tarihinden itibaren ,

2.E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve Sebze ve Meyve ticaretiyle iştigal edenler mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren ,e-müstahsil makbuzu düzenleyecektir.

Kaynak : 19.10.2020 Tarihli Resmi Gazete

YORUMLAR

  • 0 Yorum