Ekders (Örgün, İkinci Öğretim, Uzaktan Eğitim) Mevzuatı ve hesabı

Ekders (Örgün, İkinci Öğretim, Uzaktan Eğitim) Mevzuatı ve hesabı nasıl yapılır.

Ekders (Örgün, İkinci Öğretim, Uzaktan Eğitim) Mevzuatı ve hesabı
05 Şubat 2020 - 09:55 - Güncelleme: 05 Şubat 2020 - 10:04
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (11.06.2014)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hazırlayan: Erol FIRAT-EKDERS-
1-) İLGİLİ KANUNLAR:

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 3-31-36- 40- 44- 46- Ek 26 ve Ek 27’nci maddesi
b) 2914 sayılı Personel Kanun 11 maddesi
c) 3843 sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanunun 10 – 12’nci maddesid) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 176. Maddesi
2-) İLGİLİ ESAS VE USULER – KARARLAR - YÖNETMELİKLER:
a) Ekders Esas ve Usulleri.
b) Yaz Okulu Esas ve Usulleri
c) Tezsiz Yüksek Lisans Esas ve Usulleri
d) Uzaktan Öğretim Esas ve Usulleri
e) Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmet içi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Esaslar. 2005/9247 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
3-) TANIMLAR:
Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte,
enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.
Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.
Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan
bir yükseköğretim kurumudur.
Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur.
Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur.

Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-
öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.

Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı
meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.
Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve ana sanat dallarından oluşan;
fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve ana sanat dalları bilim ve sanat dallarından
oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir. ( 2547 sk md. 3 )
4-) ÖĞRETİM ELAMANLARI:
Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.
Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.
a) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.
b) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.
c) Doktor Öğretim Üyesi: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekim-liğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik ka-zanmış
olan akademik unvana sahip kişidir. (06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 7100 sayılı Kanun)
d) Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim
elemanıdır. (06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 7100 sayılı Kanun)
5-) ÖRGÜN ÖĞRETİM:
Öğretim elamanlarının haftalık Maaş karşılığı vermesi gereken ders yükü, öğretim üyeleri için 10, Öğretim görevlileri ile okutmanlar için ise 12
saattir.
Ekders yükünün hesabında bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak şartı aranır. Haftalık ders yüklerini tamamlamayan personele ek ders ücreti ödenmez.
Bu personel, ders yükünün haricinde kadrosunun bulunduğu veya diğer yükseköğretim kurumlarında, güz ve bahar yarıyıllarında isteğe bağlı olarak, ek
ders verebilir.
Öğretim elemanları; örgün öğretimde en çok 20 saat, ikinci öğretimde ise, 10 saat ek ders verebilir. İkinci Öğretim dâhil olmak üzere, haftalık
toplamda 30 saati aşamaz. 30 saati aşan kısmı için ödeme yapılmaz. İkinci öğretim yapılan birimlerde ekders ücreti iki katı; müfredat programlarınca
17.00 den sonra yapılan eğitimde ise % 60 zamlı olarak ekders ücreti ödenir.
Yaz ve yarıyıl tatillerinde, haftalık ders yükünü doldurma koşulu aranmaz. Bu kapsamda İkinci Öğretimde dâhil; toplamda Öğretim üyelerine 40 saat,
Öğretim görevlileri ve okutmanlar için ise 42 saate kadar ek ders ücreti ödenir.
Rektör, Rektör Yrd, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinde haftalık ders yükü aranmaz, bunların yardımcıları ile bölüm başkanlarının haftalık
ders yükü yukarıda belirtilen yükün yarısı kadardır. Bu kıstastaki personele, YÖK Kanunda belirtilen şekilde usulüne uygun olarak yapılan vekâleten
görevlendirmeler harici; bu görevleri vekâleten yürütmeleri durumunda ders yükü indirimi uygulanmaz.
2547 sayılı Kanununun 31 inci maddesince ders saati ücreti ile görevlendirilen öğretim görevlilerinin haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Haftalık Ders Yükü Denklikleri
Haftalık ders yükünün hesabında bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak şartıyla aşağıdaki denklikler esas alınır. Öğretim elemanın eğitim - öğretim
faaliyetleri teorik dersler ve diğer faaliyetler olmak üzere iki grupta toplanır.
Her bir dersi (uzmanlık alan dersleri dâhil) sadece teorik veya sadece uygulama olarak kategorize etmek mümkün olmadığından ve bazı
derslerin hem teorik hem de uygulama bileşeni bulunabileceğinden derslerin içerikleri ve teorik/uygulama bileşenleri üniversite senatolarınca belirlenir
ve üniversite kataloglarında duyurulur.
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca üniversitelerin tıp veya diş hekimliği fakülteleri bünyesinde yürütülen uzmanlık eğitimlerinde, Uzmanlık
Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonlarınca belirlenen müfredata uygun olarak Anabilim Dalı Akademik Kurulunca belirlenen ve Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından onaylanan haftalık ders programı esas alınır.

Dökümanın devamı için TIKLAYIN

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum