Güney Marmara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
17 Ocak 2020 - 13:04

Güney Marmara Kalkınma Ajansından:

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), TR22 Düzey 2 Bölgesi'nde (Balıkesir, Çanakkale) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Balıkesir'dedir. Ajansımıza "4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi" ve "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman Personel ile iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 (bir) iç denetçi alımı yapılacaktır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın merkezi Balıkesir olup, Ajansın faaliyet alanını Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans'ın uygun göreceği ilde çalışacaktır. (İç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Balıkesir ilinde görevlendirilecektir.)

Tablo 1:Sınav Takvimi ve Sınava Başvuru Yeri

 

SINAVA BAŞVURU YERİ

sinavbasvuru. sanayi.gov.tr

SINAV BAŞVURU TARİHİ

07/02/2020 - 21/02/2020

SINAV ŞEKLİ

SÖZLÜ SINAV

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI

28/02/2020

SINAV YERİ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:28/1 Karesi/BALIKESİR

Alınacak uzman personelin bölümleri;

S Şehir ve Bölge Planlama, Harita Mühendisliği

 

 

S Mühendislik

S İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

Tablo 2: Uzman Personel İçin Alınması Planlanan Bölümler

Bölüm

İstihdam Edilecek Uzman Sayısı

Mülakata Çağrılacak Aday Sayısı (Azami)

Şehir ve Bölge Planlama Harita Mühendisliği

1

5

Mühendislik

1

5

İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

1

5

1. UZMAN PERSONEL VE İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

 

4. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

5. Akıl hastalığı veya sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmamak.

6. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl ertelenmiş olmalıdır.)

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı İle Başvuracak Adaylar İçin:

a) Üniversitelerin mühendislik, şehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, iktisat,

işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den en az 70 puan C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olması,1

 

 

Denklik tablosuna ÖSYM' nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle ilgili puan türlerinin en az birinden 80 puan almış olmak.

Tablo 4: Alınacak Bölümler ve Asgari KPSS Puanı Tablosu

ALAN

KPSS

PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

Mühendislik

KPSS P3

80

Şehir ve Bölge Planlama

KPSS P3

80

Harita Mühendisliği

KPSS P3

80

İktisat

KPSS P14

80

İşletme

KPSS P24

80

Maliye

KPSS P19

80

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

KPSS P29

80

Uluslararası İlişkiler

KPSS P34

80

2.2 Uzman Personel Başvurusu İçin Şartlar ve Tercih Sebepleri

Her aday "iş talep formunda" hangi alan için başvuruda bulunduğunu belirtmelidir. Her aday sadece bir pozisyon için başvurabilir, birden fazla pozisyona başvuran adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Tüm adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir şekilde değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri

a) Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satınalma, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

b) Ulusal/Bölgesel kalkınma programları, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, hibe veya mali destek program yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

 

c) Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik, fizibilite çalışmaları alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

d) Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

e) Mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk sermayesi, ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, kamulaştırma, imar mevzuatı konularında deneyim/bilgi sahibi olmak.

g) Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda deneyim/bilgi sahibi

olmak.

h) Alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak.

i) İkinci bir yabancı dil biliyor olmak ve bu durumu belgelemek.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1 İç Denetçi İçin Başvuruda Bulunacak Adaylar İçin;

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler,

istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den en az 60 puan (D) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olması,2

 

Denklik tablosuna ÖSYM' nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olma ve

kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından

birine sahip olma,

3.2. İç Denetçide Aranacak Özel Şartlar ve Tercih Sebepleri

Tüm adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir şekilde değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

İç Denetçi İçin Tercih Sebepleri

a) Muhasebe, mali analiz ve finansal raporlama ile ilgili bilgi sahibi olmak.

3.3. Kriter Seti

(Mülakata girecek adaylar bu kriter setine göre değerlendirilerek belirlenecektir.)

Tablo 5: İç Denetçi Adaylarının Puanlama Kriterleri

İç Denetçi Puanlama Kriterleri

Puanlamadaki Ağırlığı (%)

Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla) 3

40

YDS/KPDS Puanı

40

Yüksek Lisans

4

Doktora

6

2. Yabancı Dil Bilgisi 4

5

Tercih Sebepleri 5

5

4. BAŞVURU

Başvurular, 7 Şubat 2020 tarihinden başlayarak 21 Şubat 2020 tarihi saat 23.59'a kadar

sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Güney Marmara Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili

bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul

edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

 

Belge

Uzman

Personel

İç

Denetçi

1

Özgeçmiş ve Fotoğraf

2

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi

3

2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi

-

4

Uzman personel, Hukuk Müşaviri ve İç Denetçi adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi

5

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

6

Son 1 Ay İçinde Alınmış Adli Sicil Kaydı

7

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az

1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler

8

İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge

-

9

İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası

-

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Sınav başvurularına ilişkin itirazlar yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilanından itibaren 5 gün içinde Ajansa yapılabilir. Bu itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

5. SINAV

5.1 Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Belirlenmesi

Uzman Personel için başvuruda bulunan adaylar, alınacak her bir uzman personel için belirlenen bölüm/bölümler bazında KPSS puanına göre ayrı ayrı sıralanacak ve puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağırılarak sözlü sınava davet edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir.

İç Denetçi için başvuruda bulunan adaylar, Tablo 5 te yer alan puanlama kriter setine

göre değerlendirilerek belirlenecektir ve pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağırılarak sözlü sınava davet edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir.

Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda

değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5.2 Sınava Giriş Yeri ve Tarihi

Ajansa yapılan başvurular değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılmaya hak

kazanan adayların isimleri 28/02/2020 tarihinden itibaren www.gmka.gov.tr www.balikesir.gov.tr www.canakkale.gov.tr internet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin ilan edilmesinden sonra yukarıda zikredilen internet sayfalarından duyurulacaktır.

Sözlü sınav, belirlenecek olan tarihte Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında (Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Cad. No:28/1 Karesi/BALIKESİR) yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

5.3 Yarışma Sınavının Yapılışı

Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

5.4 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

5.5 Sınav Sonucunun Duyurulması ve Göreve Başlatılma

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal

ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet

sitesinde (www.gmka.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

5.6 Personelin İstihdamı ve Deneme Süresi

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

ÖNEMLİ UYARILAR:

1- Ajans'ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı KHK'nın ek 11. maddesi uyarınca, uzman personel için; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) Başbakanlık uzmanından fazla olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

İç denetçi içinse ücret; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) Bakanlık bağlı kuruluşu statüsündeki Genel Müdürlük İç Denetçisinden fazla olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

2- Ajans'ın, personel ile imzalayacağı belirsiz süreli iş sözleşmesinde ajansta en az 3

(üç) yıl çalışma koşulu bulunmakta olup, 3 (üç) yıldan önce iş akdini feshetmek isteyen personel için kademeli olarak belirlenen cezai şart uygulanacaktır. (İş akdinin imzalanmasından itibaren ilk yıl içinde iş akdini fesheden personel için 3 (üç) maaş, ikinci yıl içinde iş akdini fesheden personel için 2 (iki) maaş, üçüncü yıl iş akdini fesheden personel için 1 (bir) maaş tutarında cezai şart personelden tahsil edilecektir.) 160/1-1

1

YDS ile denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.

2

YDS ile denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.

3

5 yıl üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. 5 yıl üzerindeki ilave her bir 5 yıl için 10 puan

verilecektir.

4

İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirlenen asgari YDS/KPDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

5

Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum