Halkbank 50 bilgi teknolojileri uzman yardımcısı alacak

Halkbank Personel Alım İlanı Bankamızda istihdam edilmek üzere Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. Başvuru Tarihleri: 17 Aralık 2018 - 18 Ocak 2019 Sınav Tarihi: 27 Ocak 2019

Halkbank 50 bilgi teknolojileri uzman yardımcısı alacak
17 Aralık 2018 - 18:55

Halkbank Personel Alım İlanı

Bankamızda istihdam edilmek üzere Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 17 Aralık 2018 - 18 Ocak 2019

Sınav Tarihi: 27 Ocak 2019

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


BT UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

2019

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanda personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Görev Yeri

İstihdam Edilmesi Planlanan Personel Sayısı

Görev Yapacağı Birim

Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı

İstanbul

50

Operasyonel İşlemler ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin; aşağıdaki Tablo'da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans veya yüksek lisans bölümlerinden 01 Şubat 2019 itibariyle mezun olmak,

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Elektrik Mühendisliği

Matematik-Bilgisayar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Sistem ve Kontrol Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31 Temmuz 2019 tarihine kadar tecilli olmak ya da 27.07.2018 tarihinde kabul edilen 7146 Sayılı Kanun ile çıkarılan bedelli askerlikten yararlanacak olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarakdeğerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 45-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

Sınav ücreti 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09.00'dan, 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 17.00'ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları, 17 Aralık 2018 - 18 Ocak 2019 tarihleri arasında, Banka web sitesi

https://www.halkbank.com.trbağlantısından da erişilebilecek olan, http://sinav.yildiz.edu.tradresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 22 Ocak 2019 - 27 Ocak 2019 tarihleri arasında http://sinav.yildiz.edu.tr adresinden "T.C. Kimlik Numarası" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 27 Ocak 2019 tarihinde İstanbul ilinde Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüslerinde gerçekleştirilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler

Sınav Tarihi - Saati

27 Ocak 2019 - 10.00

Sınavın Yapılacağı Yer

İstanbul - Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsleri

Oturum Sayısı

1 (Bir)

Süre

180 dk

Soru Sayısı

Sayısal-Sözel Yetenek (30 Soru)

Yabancı Dil (30 Soru)

Alan Bilgisi (60 Soru)

Sınav Yöntemi

Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

Yazılı sınav "Sayısal-Sözel Yetenek", "Yabancı Dil" ve "Alan Bilgisi" bölümlerinden oluşacak ve toplamda 120 test sorusu yer alacaktır.

Sayısal - Sözel Yetenek Testi :

Yabancı Dil Testi :

> İngilizce

Alan Bilgisi Testi :

Alan bilgisi testi, adaylarca önceden yapılmış tercihlere göre "Bilgisayar/Yazılım" ve "Elektrik/Elektronik" olmak üzere iki farklı grup halinde sunulacaktır. Adaylar sınav esnasında, sınava başvuru aşamasında tercih ettiği grubu cevaplandıracaklardır.

BT UZMAN YARDIMCISI

SINAV KONULARI

Ağırlık Puanı (Yüzde)

Soru Sayısı

Sayısal - Sözel Yetenek

20%

30

Yabancı Dil

20%

30

Alan Bilgisi

60%

60

TOPLAM

120

Değerlendirme yapılırken, doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Her sorunun puan değeri birbirine eşittir.

> BT Uzman Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (150) aday,

Değerlendirme Merkezi uygulamaları ve/veya Mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Banka sınav şartlarında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, 29-30 Ocak 2019 tarihlerinde saat 16:00'a kadar, üniversitenin ilan edeceği e-posta ve/veya web adresini kullanarak Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu http://sinav.yildiz.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı

sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinav.yildiz.edu.tr adresi üzerinden ya da

ytusinav@yildiz.edu.tre-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde saat 16:00'a kadar Üniversiteye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Web Sitesi

www.halkbank.com.tr

E-posta Adresi

kariyer@halkbank.com.tr

Telefon

0216 503 5171

0216 503 5172

0216 503 5173

0216 503 5176

Adres

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir/İSTANBUL

Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi

Web Sitesi

https://sinav.yildiz.edu.tr

E-posta Adresi

ytusinav@yildiz.edu.tr

Sınav Başvuru Adresi

http://sinav.yildiz.edu.tr/halkbank

Telefon

0212 383 39 11

Adres

Yıldız Teknik Üniversitesi, Merkezi Sınav Koordinatörlüğü, Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1024 Esenler, İstanbul

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum