Kira gelirinde Götürü Gider oranı düşürüldü

Yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) uyarında kira gelirlerine uygulanan götürü gider oranı aşağı çekildi.

Kira gelirinde Götürü Gider oranı düşürüldü

Yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) uyarında kira gelirlerine uygulanan götürü gider oranı aşağı çekildi.

Kira gelirinde Götürü Gider oranı düşürüldü
14 Aralık 2017 - 09:36 - Güncelleme: 14 Aralık 2017 - 10:05

Aşağıda yayınlanan Resmi gazeteye göre Götürü gider oranı % 15'e düşünce mal sahipleri % 10 luk bir gider gösterme avantajını kaybetmiş oldu. Bilindiği üzere kiralara götürü gider oranı %25 olarak uygulanıyordu.

Resmi Gazete

Sayı : 30270

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 300)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25'i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15'i olarak belirlenmesine yönelik hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenleme

MADDE 2 - (1) 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; "31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "% 25'ini" ibaresi "% 15'ini"şeklinde değiştirilmiştir." hükmüne yer verilmiştir.

Götürü gider uygulaması

MADDE 3 - (1) 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25'i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15'i olarak belirlenmiştir.

Örnek 1: Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bayan (A)'nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

A. Gayrisafi Hasılat 13.900 TL B. Vergiden İstisna Edilen Tutar 3.900 TL C. Kalan (A-B) 10.000 TL D. Götürü Gider (C*%15) 1.500 TL E. Safi İrat (C-D) 8.500 TL

Örnek 2: Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay (C)'ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bay (B)'nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

A. Gayrisafi Hasılat 40.000 TL B. Vergiden İstisna Edilen Tutar - C. Kalan (A-B) 40.000 TL D. Götürü Gider (C*%15) 6.000 TL E. Safi İrat (C-D) 34.000 TL

Yürürlük

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum