MSB, 523 sözleşmeli mühendis alacak

MSB 523 Sözleşmeli mühendis alacak.

MSB, 523 sözleşmeli mühendis alacak

MSB 523 Sözleşmeli mühendis alacak.

MSB, 523 sözleşmeli mühendis alacak
19 Kasım 2018 - 13:58

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

2018 YILI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Tarihleri

19 Kasım-21 Aralık 2018

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi

MS B Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ/ANKARA Posta Kodu:06620

İrtibat Telefonu

(0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)

Genel Ağ (İnternet) Adresi

https://personeltemin.msb.gov.tr

1. GENEL HUSUSLAR

a. Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırlmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

b. Alım başvuruları 19 Kasım -21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

d. Adaylar başvuru şartlarında istenen diploma ve alım şartlarında belirtilen İş Güvenliği Uzmanı belgesi ve SGK hizmet dökümü belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

2. BAŞVURU

a. Başvuru Koşulları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki koşulları taşımak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

( ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

(d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ,

(2) 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 sonrası doğumlu olmak);

(3) Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma başlığının (Ek: 22/11/2010-2010/1169) tarihli değişikliğine göre;

"Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." maddesi gereğince adayların SGK kayıtları temin edilerek bu duruma uymayanların adaylık işlemleri sonlandırılacaktır. (1 yıllık sürenin tamamlanmış olması için başvurunun son günü esas alınacaktır. 1 yıllık süre başvuruların tamamlanmasından sonraki bir tarihte dolacaksa aday başvurusu dikkate alınmayacaktır)

(4) Ancak durumlarını belgelemek ve ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla; İlgili belgeler başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 ünücü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

Tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

(5) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

(6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO -2), (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

(8) 2018 yılında yapılmış olan 2018-KPSSP03 (Lisans) puan türünden en az 60 puan almış

olmak,

(9) Tablo 2'de belirtilen Tercihen İş Güvenliği Sertifikası istenen unvanlara başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi mülakat aşamasında olacak olup sertifikaya sahip olma adaya başvuruda öncelik hakkı vermeyecektir.

(10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım - 21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

(2) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

(3) 21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

3. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Temin süreci başvuruevrak kontrol, mülakat sınavısağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

Mülakat sınavının yapılacağı yer ve zaman bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1'inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Kendilerine yapılan çağrı neticesinde mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru aşamasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması üzerinden alınan verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata veya eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılması (YÖK vb.) adaylar tarafından sağlanacaktır. (Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır.

Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

(4) Erkek Adaylar İçin;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, (E-Devlet üzerinden alınan terhis belgesi kabul edilmeyecektir)

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(5) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( 2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(6) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları, ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

Başvurusunu yapan adaylar KPSSP03 puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Mülakat sınavında asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Adayların nihai değerlendirmesi mülakat sınavı başarı puanına göre yapılacaktır. Mülakat sınavında kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

(3) Yapılan sınav sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

(4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) Adaylar ın sağlık raporu işlemleri için, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.

(2) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

(3) Sağlık raporu işlemini tamamlayan adaylar Ağustos 2019 tarihine kadar sonuçları Personel Temin Dairesi Başkanlığına elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belgelerini zamanında ulaştırmayan adayların işlemleri sonlandırılacaktır.

f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonuçlanan adayların tebligatları yazılı olarak yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4. BAŞVURU PROGRAMI KULLANMA TALİMATI

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır

S.No.

Başlık

Alt Başlık

Açıklamalar

1.

E-posta (e-mail) adresi

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.

2.

İletişim

Bilgileri

Telefon numarası (cep telefonu)

Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

3.

Telefon numarası (ev telefonu)

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli e v telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

4.

Eğitim

Eğitim durumu

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. (Eğitim durumunuz üniversite mezunu değil, ancak 2018 yılı içinde herhangi bir üniversiteden mezun olabilecek durumda iseniz; mezun olduktan sonra başvuru yapınız.)

5.

Bilgileri

Üniversite türü

Eğitim durumunuz üniversite veya üstü ise, size uygun üniversite türünü ilgili alandan seçiniz.

6.

Üniversite bölümü

Eğitim durumunuz üniversite ise, size uygun üniversite bölümünü ilgili alandan seçiniz.

7.

Eğitim

Bilgileri

Ruhsat/Belge/

Ehliyet/sertifika/diploma

Sahip olduğunuz Ruhsat/Belge/Ehliyet/sertifika/diplomalardan başvuru kısmında isteneni, sisteme belge yükleme butonunu kullanarak kaydetmeniz gerekmektedir. Yükleme yapmayan/Yanlış belge gönderen adayların başvurusu sonlandırılacaktır.

8.

Sınav

Bilgisi

Alıma göre ÖSYM'den alınan puan bilgisini kontrol edecektir vb.

9.

Askerlik statüsü

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

10.

Askerlik

Sevk/Terhis tarihi

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Halen silahaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

11.

(Görev Yeri) Bilgileri

Askerlik yapılan Kuvvet

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

12.

Askerlik yapılan Sınıf

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

13.

Askerlik yapılan Branş

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz

14.

Tercihler

Tercih ettiği sınıf/branş

SADECE BİR TERCİHTE BULUNMA HAKKINIZ VARDIR. KILAVUZDA SEÇECEĞİNİZ KADRO İLE MEZUN OLDUĞUNUZ BÖLÜM FARKLIYSA TERCİHİNİZ SONLANDIRILACAKTIR.

AÇIKLAMALAR:

1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

2. Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

3. Tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile yapılacağından adayların https://personeltemin.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

4. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

6. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

7. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.

8. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

5. TABLOLAR

TABLO-1

2018 YILI AÇIKTAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.No.

Faaliyet

Tarih

1

Başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması

19 Kasım-21 Aralık 2018 (Saat 17.00'a kadar.)

2

Başvurusu kabul edilerek sınavlar için çağrılacak adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması

21 Ocak 2019'dan sonra

3

Sınavların icrası (Mülakat sınavı)

Müteakiben Yayımlanacaktır.

4

Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)

Müteakiben Yayımlanacaktır.

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TABLO-2

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

POZİSYON ADI

SAYISI

ALANI

İLİ

NİTELİK

ANKARA

Mühendis

30

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA

Mühendis

4

Çevre Mühendisi

4677 - Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA

Mühendis

33

Elektronik Mühendisi

4619 - Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ANKARA

Mühendis

3

Fizik Mühendisi

4549 - Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA

Mühendis

12

Kimya Mühendisi

4561- Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

ANKARA-1

Mühendis

51

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ANKARA-2

Mühendis

1

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Tercihen "A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

ANKARA

Mühendis

7

Elektrik Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ANKARA

Mühendis

1

Metalurji Mühendisi

4691 - Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

ANKARA

Mühendis

5

Uçak Mühendisi

4727 - Uçak Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA

Mühendis

6

Bilgisayar Mühendisi

4531 - Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisan s lisans programlarının birinden mezun olmak.

ANKARA

Mühendis

4

Mekatronik Mühendisi

4629 - Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA

Mühendis

5

Tekstil Mühendisi

4777 - Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

POZİSYON ADI

SAYISI

ALANI

İLİ

NİTELİK

ANKARA

Mühendis

1

İnşaat Mühendisi

4669 - İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ANKARA-1

Mühendis

7

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 - Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ANKARA-2

Mühendis

1

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 - Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen "A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

İSTANBUL

Mühendis

6

Çevre Mühendisi

4677 - Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

İSTANBUL-1

Mühendis

26

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İSTANBUL-2

Mühendis

3

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Tercihen "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

İSTANBUL

Mühendis

9

Metalurji Mühendisi

4691 - Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

İSTANBUL-1

Mühendis

6

Endüstri Mühendisi

4703- Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

İSTANBUL-2

Mühendis

3

Endüstri Mühendisi

4703- Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

- Tercihen "A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

İSTANBUL

Mühendis

5

Tekstil Mühendisi

4777 - Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

İSTANBUL

Mühendis

9

Elektrik Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İSTANBUL-1

Mühendis

5

Elektronik Mühendisi

4619 - Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İSTANBUL-2

Mühendis

3

Elektronik Mühendisi

4619 - Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Tercihen "A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

İSTANBUL

Mühendis

2

Kimya Mühendisi

4561 - Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

- Tercihen "A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

POZİSYON ADI

SAYISI

ALANI

İLİ

NİTELİK

İSTANBUL

Mühendis

2

İnşaat Mühendisi

4669 - İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

İSTANBUL-1

Mühendis

12

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 - Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İSTANBUL-2

Mühendis

3

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 - Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

ESKİŞEHİR

Mühendis

2

Çevre Mühendisi

4677 - Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

SAKARYA

Mühendis

2

Çevre Mühendisi

4677 - Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

SAKARYA

Mühendis

4

Elektrik Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAKARYA

Mühendis

6

Elektronik Mühendisi

4619 - Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAKARYA

Mühendis

3

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

SAKARYA

Mühendis

2

Fizik Mühendisi

4549 - Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

SAKARYA

Mühendis

8

Kimya Mühendisi

4561 - Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

SAKARYA

Mühendis

28

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAKARYA

Mühendis

2

Metalurji Mühendisi

4691 - Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

KAYSERİ

Mühendis

1

Bilgisayar Mühendisi

4531 - Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisan s lisans programlarının birinden mezun olmak.

KAYSERİ

Mühendis

11

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

POZİSYON ADI

SAYISI

ALANI

İLİ

NİTELİK

KAYSERİ

Mühendis

7

Elektrik Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KAYSERİ

Mühendis

1

Fizik Mühendisi

4549 - Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

KAYSERİ

Mühendis

3

Kimya Mühendisi

4561 - Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

KAYSERİ

Mühendis

16

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KAYSERİ

Mühendis

3

Metalurji Mühendisi

4691 - Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

BALIKESİR

Mühendis

1

İnşaat Mühendisi

4669 - İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

BALIKESİR

Mühendis

1

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

BALIKESİR

Mühendis

6

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

NİĞDE

Mühendis

1

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

NİĞDE

Mühendis

4

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

NİĞDE

Mühendis

1

Metalurji Mühendisi

4691 - Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

AFYONKARAHİSAR

Mühendis

1

Elektrik Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

POZİSYON ADI

SAYISI

ALANI

İLİ

NİTELİK

AFYONKARAHİSAR

Mühendis

1

Kimya Mühendisi

4561 - Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

AFYONKARAHİSAR

Mühendis

4

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

AFYONKARAHİSAR

Mühendis

3

Tekstil Mühendisi

4777 - Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ÇANAKKALE

Mühendis

2

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ÇANAKKALE

Mühendis

2

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

TEKİRDAĞ

Mühendis

5

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

TEKİRDAĞ

Mühendis

6

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

HATAY

Mühendis

2

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

HATAY

Mühendis

2

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

DİYARBAKIR

Mühendis

1

Çevre Mühendisi

4677 - Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

DİYARBAKIR

Mühendis

1

Elektrik Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

POZİSYON ADI

SAYISI

ALANI

İLİ

NİTELİK

DİYARBAKIR

Mühendis

1

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

DİYARBAKIR

Mühendis

1

Elektrik-Elektronik

Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

DİYARBAKIR

Mühendis

5

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ERZİNCAN

Mühendis

1

Çevre Mühendisi

4677 - Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

ERZİNCAN

Mühendis

2

Elektrik Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ERZİNCAN

Mühendis

5

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ELAZIĞ

Mühendis

2

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ELAZIĞ

Mühendis

5

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ERZURUM

Mühendis

2

Gıda Mühendisi

4799 - Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ERZURUM

Mühendis

1

Elektrik Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ERZURUM

Mühendis

1

Çevre Mühendisi

4677 - Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

ERZURUM

Mühendis

3

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ERZURUM

Mühendis

2

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KOCAELİ

Mühendis

1

Çevre Mühendisi

4677 - Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

POZİSYON ADI

SAYISI

ALANI

İLİ

NİTELİK

KOCAELİ-1

Mühendis

8

Elektrik Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KOCAELİ-2

Mühendis

2

Elektrik Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Tercihen "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

KOCAELİ

Mühendis

15

Elektronik Mühendisi

4619 - Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KOCAELİ

Mühendis

3

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

KOCAELİ

Mühendis

2

Kimya Mühendisi

4561 - Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

KOCAELİ-1

Mühendis

15

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KOCAELİ-2

Mühendis

3

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Tercihen "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

KOCAELİ

Mühendis

2

Metalurji Mühendisi

4691 - Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

KOCAELİ

Mühendis

1

İnşaat Mühendisi

4669 - İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

KOCAELİ

Mühendis

15

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 - Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İZMİR

Mühendis

3

Elektronik Mühendisi

4619 - Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İZMİR

Mühendis

1

Endüstri Mühendisi

4703 - Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

İZMİR-1

Mühendis

1

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İZMİR-2

Mühendis

1

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Tercihen "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

POZİSYON ADI

SAYISI

ALANI

İLİ

NİTELİK

İZMİR

Mühendis

1

İnşaat Mühendisi

4669 - İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

İZMİR-1

Mühendis

4

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 - Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İZMİR-2

Mühendis

1

Gemi İnşaat Mühendisi

4736 - Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.- Tercihen "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.

KONYA

Mühendis

1

Elektrik-Elektronik

Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ISPARTA

Mühendis

1

Elektrik Mühendisi

4611 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

VAN

Mühendis

1

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

SİVAS

Mühendis

1

Makine Mühendisi

4639 - Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

ADANA

Mühendis

1

İnşaat Mühendisi

4669 - İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum