SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

2019 Yılında çıkan SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE, Engelli rapor yönetmeliği

SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
03 Haziran 2021 - 22:27
30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe konulan;
SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; sağlık raporlarının ne şekilde hangi sağlık hizmet sunucularında düzenleneceğinin açıklanması, rapor formatlarının belirlenmesi ve sağlık raporlarına itiraz süreçlerinin tanımlanmasıdır. KapsamMADDE 2- (1) Bu Yönerge; resmi ve özel tüm sağlık hizmet sunucularını, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişileri kapsamaktadır. Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci ve 508 inci maddeleri, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu 5’inci maddesi ile 10.9.1982 tarihli ve 8/5319 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) AHBS: Aile Hekimliği Bilgi Sistemini,b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) ÇKYS: Çekirdek Kaynak Yönetim sistemini,
ç) Durum Bildirir Raporlar: Kişinin sağlık durumunun bir veya birden çok hekim tarafından belirlenerek kayıt altına alındığı belgeleri,
d) e-Rapor: Sağlık raporlarının elektronik olarak düzenlenebildiği, e-imza ile onaylanabildiği Bakanlık tarafından kurulan elektronik sistemi,
e) ETSŞY: 3/1/2018 tarih ve 30290 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,
f) Evlilik Öncesi Sağlık Raporu: Kişilerin evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporudur.
g) Fenne ve usule aykırı rapor: Tıp biliminin genel kabul görmüş uygulamalarına ve bu Yönergede tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın düzenlenen raporları; ğ) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
h) HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemini,
ı)J.Gn. K.lığı: Jandarma Genel Komutanlığını,
i) Kurul raporları: Tek tabibin yetkisi dışında kalan hususlarda kişilerin sağlık durumları hakkında karar verilen en az İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Nöroloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen raporları,
j) Kurum tabipliği: 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin, Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan birimleri,
k) ÖTV: Özel Tüketim Vergisini
Yönetmeliğin Devamı için tıklayın 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum